تبلیغات
دنیای رویایی - قالب پرنسس های دیزنی
ஐرویایی ترین عکس ها و مطالب ஐ

قالب پرنسس های دیزنی

شنبه 1 تیر 1392 09:55 ق.ظ

نویسنده : موزاستلا(کتی)
ارسال شده در: حرف ها ،
سلام
امروز یک قالب خوشگل مخصوص طرفداران پرنسس های دیزنی اوردم
قالب دخترونه است
برای کپی برید ادامه ی مطلب
<html>
<head>
<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->
<title>[cb:blog_page_title]</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="language" content="Farsi">
      <meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">
      <meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
      <meta name="copyright" content="© pichak net, www.pichak.net">
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
      <meta name="designer" content="pichak.net  | http://pichak.net" />
      <!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#000000}
a, a:visited{color:#D8A5F2;text-decoration: none}a:hover{color:#C72EFF;text-decoration: none}
body {
BACKGROUND: #F7C1E7 url('http://upload.tehran98.com/img1/krk1wauhzlle8hiyrxv0.jpg') no-repeat   center top; 
 
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:450px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#FFF8B5}#posttitle a:hover {color:#FFE91F}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#FEFFD4;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#C5C936;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#ffd200;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>

</head>
<body>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=header><div></div></div>
<div id=content>
<div id=main><br><br><br><br><br><br>
<FONT color=#9123E6><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b>[cb:blog_title]</b><p>
<FONT color=#B51DAB><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
[cb:blog_slogan]
<p>
<cb:block_post><cb:loop_post>  <FONT color=#FEFFD4>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="[cb:post_href]"><b>[cb:post_title]</b></a></div></div>
<div id=postbody>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]<br>
<cb:block_post_category><br>طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category><cb:block_post_tag>برچسب ها:<cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag>&nbsp;<br></cb:block_post_tag><cb:block_post_related_link>دنبالک ها:<cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a>، </cb:loop_post_related_link>&nbsp;<br></cb:block_post_related_link></div>

<div id=postdesc>[ [cb:post_create_date]  ]  [ [cb:post_create_time]  ]  [ <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> ]
<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div>
<div id=space></div>

<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/fuj8dloq76tm9szj6d1.gif"></p>

</cb:loop_post></cb:block_post>
<cb:block_pages><style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#ABB063;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #ABB063;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}.pging a:hover, .pging a:active {    color:#ABB063;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#ABB063;    border:1px solid #ABB063;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">تعداد کل صفحات&nbsp;:&nbsp;[cb:pages_total]&nbsp;::&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]"><font color="#ABB063">[cb:pages_no]</font></a>&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages><br><br></font></p></div></cb:block_pages>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<center>
<br><br><table style="border-right: #ABB063 1px solid; border-top: #ABB063 1px solid; border-left: #ABB063 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #ABB063 1px solid; height: 7px; font-size: 7pt;">

<tr><td><a href="" title="کارتون و انیمه" target=_blank>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قالب ساز آنلاین &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></td></tr>
</table><br><br>
</div>
<div id=sidebar><FONT color=#FEFFD4><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<center>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">درباره سایت</font></p>


<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->
<p align="center">[cb:blog_logo]

<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color="#FEFFD4" >
[cb:blog_description]</p></font></div>

<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">منوی سایت</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="[cb:blog_full_address]">خانه</a></li>
<li><a href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل</a></li>
<li><a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a></li>
<li><a href="[cb:blog_rss_href]">Feed</a></li>
</ul></div>
<cb:block_author>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">نویسنده سایت</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<cb:loop_author><li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></li></cb:loop_author>
</ul>
</div>
</cb:block_author>
<cb:block_poll>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">نظر سنجی</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<li>[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></li>
</ul>
</div>
</cb:block_poll>
<cb:block_blog_recent_post>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">آخرین مطالب</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_recent_post>
<li><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li>
</cb:loop_blog_recent_post><li><center><a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین مطالب</b></a></center></li></ul>
</div></cb:block_blog_recent_post>
<BlogLinksBlock>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">لینک دوستان</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<cb:block_link><cb:loop_link><li><a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link></cb:block_link>
<li><a target="_blank" title="" href="http://pichak.net/online-template">قالب ساز آنلاین</a></li>
</ul>
</div></BlogLinksBlock>
<cb:block_extrapage>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">صفحات جانبی</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_extrapage>
<li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li>
</cb:loop_extrapage></ul>
</div></cb:block_extrapage>
<cb:block_blog_tag_cloud>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">ابر برچسب ها</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_tag_cloud>
<li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li>
</cb:loop_blog_tag_cloud></ul>
</div></cb:block_blog_tag_cloud>
<cb:block_linkdaily>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">پیوندهای روزانه</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_linkdaily>
<li><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></li>
</cb:loop_linkdaily><li><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ</a></li></ul>
</div></cb:block_linkdaily>
<center>

<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">لینک های مفید</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>

<li><a href="http://oui.ir">خلیج</a>
 | <a title="عکس های جدید" href="http://www.isati3.com/3/photo/">عکس های جدید</a>
</li>
<li><a title="کارتون و انیمه"http://best-cartoon.mihanblog.com/">الکترو اسموک اصل</a>
</li>
<li><a title="" href="http://www.payam-resan.com">بهترین سامانه اس ام اس</a>
</li>
<li><a title="عینک پلیس police" href="http://www.sun-glasses.ir/category/police">عینک پلیس</a>
 | <a title="پودر پرپشت کننده موی سر تاپیک" href="http://www.balance-power.ir/%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84-hi-hair-%D8%B3%D8%A7%D8%AE/">پودر پرپشت کننده موی سر تاپیک</a></li>
<li><a title="تبلیغات" href="http://www.adgostar.com">تبلیغات</a>
 | <a title="رفع سفیدی مو" href="http://www.irtvmarket.com/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%8C%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%D8%B1%D9%86/">رفع سفیدی مو</a>
</li>
<li><a title="هندزفری تغییر صدا" target="_blank" href="http://www.buyinternetpostal.com/product/141/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7/">هندزفری تغییر صدا</a>
</li>
<li><a target="_blank" href="http://baranpic.com">مطالب جدید</a></li>
<li><a title="اس ام اس" href="http://www.jahaniha.com/cat/sms">اس ام اس</a></li>
<li><a title="آژانس مسافرتی" href="http://bartarinha.com/group/116/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C/">آژانس مسافرتی</a></li>
<li><a target="_blank" title="نمایندگی پیام کوتاه" href="http://irpayamak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17">نمایندگی پیام کوتاه</a>
</li>
</div>

<cb:block_blog_archive>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">آرشیو مطالب</font></p>

<div id=mmenu>
<ul><cb:loop_blog_archive>
<li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></li>
</cb:loop_blog_archive></ul>
</div></cb:block_blog_archive>
<cb:block_blog_category>
<center>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->

<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">موضوعات سایت</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>
<cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></li></cb:loop_blog_category></ul></div>

</cb:block_blog_category>
<cb:block_stat>
<center>

<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">آمار سایت</font></p>

<div id=mmenu><ul><right><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<li>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</li>
<li>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</li>
<li>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</li>
<li>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</li>
<li>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</li>
<li>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</li>
<li>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</li>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></ul></div>
</cb:block_stat>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">قالب ساز آنلاین</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<ul>
  <li><a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچك دات نت </a><br><br>
<a title="قالب وبلاگ" href="" target="_blank"><img src=""></a></li></ul>
</div>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/uvknvqh17krt5ynpkvl.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#ABB063" style="font-size: 13pt">امكانات سایت</font></p>
<!-- start logo cod off http://best-cartoon.mihanblog.com/ --><p align="center"><p align="center"><a href="http://best-cartoon.mihanblog.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://www.loogix.com/img/res/1/3/6/9/1/6/13691673272585356.gif"  width="200" height="300" alt="کارتون و انیمه"></a></p><!--finish logo cod off http://best-cartoon.mihanblog.com/ -->

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<font face="Tahoma" color="#E0E02F" style="font-size: 9pt"> [cb:blog_script] </font></div>
</div></div>

</body>
</html
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -